Estàs interessat en els nostres estudis?

Vine a conèixer la nostra proposta i a on som. T’esperem!

Els Cicles Formatius de Grau Mitjà pertanyen als estudis de Formació Professional i tenen com a objectiu capacitar l'estudiant, d'una manera pràctica, amb els coneixements i destreses necessàries per poder-se incorporar al món laboral. El principal objectiu d'aquests estudis és assolir una correcta utilització dels instruments i les tècniques d'una professió determinada.

Per accedir a un cicle formatiu de grau mitjà s’ha de complir un dels requisits següents

• Haver superat l'ESO o equivalent.
• En cas de no disposar del Graduat en ESO:
  o Superar una prova d'accés i tenir 17 anys o complir-los el mateix any en què es realitza la prova.
  o Superar un curs d'accés específic per entrar en cicles formatius de grau mitjà i tenir 17 anys o complir-los l'any en què es fa la matrícula al curs.

En acabar un cicle de grau mitjà es pot accedir a un treball de tècnic o tècnica o es pot:

• Incorporar al món laboral
• Accedir a altres cicles formatius de grau mitjà (amb convalidacions dels crèdits comuns i la meitat de les hores de pràctiques)
• Accedir als cicles formatius de grau superior del mateix itinerari del cicle de grau mitja
• Accedir als ensenyaments d'arts plàstiques i disseny (cicles de grau mitjà o superior + prova d'accés)
• Accedir als ensenyaments esportius (cicles de grau mitjà + prova d'accés)
• Accedir al batxillerat (convalidació de crèdits optatius i treball de recerca)
• Altres ensenyaments no reglats

Centres de Formació Professional Escola Pia de Catalunya