Estàs interessat en els nostres estudis?

Vine a conèixer la nostra proposta i a on som. T’esperem!

Els Cicles Formatius de Grau Superior pertayen als estudis de Formació Professional i tenen com a objectius capacitar l'estudiant, d'una manera pràctica, amb els coneixements i destreses necessàries per poder-se incorporar al món laboral. El prinicpi objectiu d'aquests estudis és assolir una correcta utilització dels instruments i les tècniques d'una professió determinada

Per accedir a un cicle formatiu de grau superior s’ha de complir un dels requisits següents:

• Disposar del títol de batxillerat,
• Haver superat el COU,
• Tenir el títol d’FP2,
• Tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent
• Haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior (CAS)
• Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau superior, o
• Superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a un treball de tècnic o tècnica o es pot:

• Cursar un altre cicle formatiu de grau superior,
• Accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau; com a criteri de prioritat en l’admissió, es consideraran preferents els cicles formatius relacionats amb les mateixes branques de coneixement,
• Per a l’alumnat que hagi superat determinats cicles formatius, algunes universitats reconeixeran com a crèdits ja cursats algunes matèries dels estudis universitaris.

Centres de Formació Professional Escola Pia de Catalunya